Google+ blog « e-Naukowiec
post image
Publikacje naukowe powinny być dla wszystkich dostępne za darmo w sieci - uważa Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W połowie przyszłego roku ma określić jak szybko to nastąpi - poinformowała w czwartek ...

MNiSW: publikacje naukowe powinny być dostępne za darmo w sieci

blog

post image
Wprowadzenie Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie praktycznego wymiaru oraz wskazania kilku możliwości, jakie stwarza działalność naukowo-badawcza oparta o zasady open access oraz nauki ...

Andrzej Klimczuk – Otwarta publikacja naukowa jako metoda interwencji społecznej. Studium przypadku

blog

post image
Na początku marca tego roku uka­zała się moja książka pt. Teo­re­ty­zo­wa­nie komu­ni­ka­cji. Zde­cy­do­wa­łem się ją udo­stęp­nić od razu (oprócz wer­sji papie­ro­wej) w for­mie dar­mo­wego ...

Emanuel Kulczycki – Czy warto było udo­stęp­nić książkę na licen­cji CC?

blog

post image
    W zeszłym tygo­dniu pisząc o Pro­ce­sie wydaw­ni­czym w oczach typo­wego naukowca, zapo­wie­dzia­łem krótki wpis na temat uwzględ­nia­nia w dorobku nauko­wym publi­ka­cji wyda­nych ...

Emanuel Kulczycki – eBook jako mono­gra­fia naukowa – czyli kiedy mogę dostać punkty?

blog