Google+ Historia 2.0 – [red.] Anna Sobczak, Marta Cichocka, Piotr Frąckowiak « e-Naukowiec

Historia 2.0 – [red.] Anna Sobczak, Marta Cichocka, Piotr Frąckowiak

Historia 2.0 – Materiały sympozjum ‘Panta Rhei’ XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich; 17 września 2014
w Szczecinie.

History 2.0 – ‘Panta Rhei’ symposium proceedings of 19th General Congress of Polish Historians; September 17, 2014 in Szczecin.

red. | eds. Anna Sobczak, Marta Cichocka, Piotr Frąckowiak

ISBN: 978–83–936418–6–4 | E-naukowiec: Lublin 2014 | stron: 150

Pobierz bezpłatnie plik | Download free ebook: PDF

Opis:

Termin „historia cyfrowa” pojawił się w drugiej połowie lat 90. XX wieku za sprawą Edwarda L. Ayersa z Virginia Center for Digital History, który dostrzegł zmiany zachodzące w dydaktyce oraz publikowaniu naukowym pod wpływem coraz powszechniejszego stosowania nowych technologii. Z czasem definicja zaczęła obejmować coraz szersze i dokładniejsze spektrum zagadnień. Tytuł niniejszej publikacji i sympozjum – Historia 2.0 – nawiązuje do „Internetu 2.0” cechującego się prosumpcją informacji przez jego zaangażowanych użytkowników […] Każdemu, kto sięgnie po tę książkę i odda jej lekturze, ukaże się nowe oblicze dyscypliny historycznej we wszystkich jej aspektach: począwszy od warsztatu badawczego, poprzez krytykę źródeł, aż po prezentowanie wyników badań, czy formy publikacji naukowej i popularyzatorskiej.

fragm. Wstępu

Brief:

Term “digital history” first appeared in the late 90’s of the twentieth century due to Edward L. Ayers from Virginia Center for Digital History, who noticed the changes in teaching and scientific publishing arising under the influence of an increasing use of new technologies. Over time, the definition has begun to include more and more as well as more accurate range of issues. The title of this publication and the symposium – History 2.0 – refers to the “Internet 2.0” characterized by a prosumption of information by the involved users […] Anyone who will reach and read this book, will see the new face of the historical discipline in all its aspects: from research tools, through criticism of sources, up to the findings presentation, or forms of a scientific and popularizing publication.

excerpt from IntroductionLeave a Reply