Google+ Kultura i rynek. Interdyscyplinarne szkice humanistyczne « e-Naukowiec

Kultura i rynek. Interdyscyplinarne szkice humanistyczne

Kultura i rynek. Interdyscyplinarne szkice humanistyczne,

pod red. Ewy A. Jagiełło i Pawła Schmidta

ISBN: 978–83–936418–5–7 | E-naukowiec: Lublin 2013 | stron: 150

Pobierz plik na wolnej licencji: PDF

Fragment wstępu:

Społeczeństwo konsumenckie stanowi nieunikniony kontekst rozważań nad uwikłaniami kultury i rynku, rozumianych jako wzajemne oddziaływanie treści ukształtowanych w ramach umiejscowionego dziedzictwa kulturowego i nie tyle ponad-, ile pozaprzestrzennych mechanizmów współczesnej ekonomii. Pojmujemy tutaj rynek jako wytwór kultury, który jednocześnie ma istotny wpływ na ową kulturę, stale rekonfigurując obecne w niej formy i znaczenia. Ta wzajemna zależność nie wynika jedynie z odmiennych perspektyw poznawczych autorów naukowych analiz traktujących o utowarowieniu dziedzictwa kulturowego czy ze zmagań ekonomistów z kulturowo heterogenicznymi uwarunkowaniami lokalnych i narodowych sfer rynku. Jest cechą zglobalizowanego świata i ważną częścią codziennego doświadczania rzeczywistości przez jego mieszkańców. Proponujemy spojrzenie na wzajemne uwikłania współczesnej kultury i współczesnego rynku przefiltrowane przez odmienną wrażliwość badawczą i różniące się między sobą podejścia metodologiczne autorów niniejszej monografii. Spojrzenie to ma stanowić humanistyczny namysł nad urynkowieniem zjawisk kulturowych, nawet kultury „w ogóle”, nie można bowiem mówić o rynku, abstrahując od ujęć humanistycznych.Leave a Reply